Ogólnopolski program wapnowania – aktualny do 31.12.2023 roku.

Ogólnopolski program wapnowania – aktualny do 31.12.2023 roku.     „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” trwa już od 2019 r. OSCHR w Rzeszowie przyjmuje wnioski na bieżąco. Od 2019 do końca 2022 r. wpłynęło łącznie do OSCHR 4123 wnioski – z czego od 2019 do 2022 roku do WFOŚIGW w Rzeszowie w zostało przekazanych 2986 poprawnych wniosków. Powierzchnia gruntów ujęta do wapnowania w/w programie to 11 411,99 ha woj. podkarpackiego.

Wypłaty środków beneficjentom programu dokonuje WFOŚiGW w Rzeszowie.

   Pragniemy poinformować, że OSCHR w Rzeszowie wnioski przyjmuje w trybie ciągłym – weryfikując i przekazując je do WFOŚiGW w Rzeszowie (wnioski mają status oczekujących na wypłatę). Ważne, aby pamiętać, iż wnioski przyjmowane będą w OSCHR w Rzeszowie do końca 2023 roku natomiast okres kwalifikowalności kosztów jest do 31.10.2023 ( ważna jest data wystawienia faktury).

   Informacje niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku znajdziemy na stronie www.schr.gov.pl w zakładce „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” czyli:

 • Wniosek wraz z instrukcją wypełniania

  Należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i złożyć w oznaczonych polach czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku.

 • Załączniki do wniosku i instrukcje ich wypełniania

Załączniki de-minimis – wypełnione elektronicznie – jeśli wnioskodawca uzyskał pomoc de-minimis w ostatnich latach 2023, 2022, 2021 – należy dołączyć kopie decyzji potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 • Oświadczenie RODO dla OSChR;

 • Oświadczenie PWG;

 • Zalecana dawka wapna na podstawie aktualnych badań gleby.

   

Pamiętajmy!!!!!!!!

 1. dane na fakturze muszą być spójne z danymi podanymi we wniosku
  i załącznikach.
  Dopilnuj, aby na fakturze za zakupiony nawóz wapniowy lub środek wapnujący znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego nawozu wapniowego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak poniżej przedstawiono w przykładach)

 2. do poprawnego wyliczenia kwoty dofinansowania należy użyć Kalkulatora, który umieszczony jest na stronie www.schr.gov.pl w zakładce „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Wniosek Ogólny;

 3. do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5.

W 2022 roku nastąpiła zmiana w programie – gospodarstwa posiadające powyżej 75 ha użytków rolnych mogą ubiegać się w ciągu 1 roku kalendarzowego
o dofinansowanie maksymalnie do 75 ha użytków rolnych.

Kwota dofinansowania w przypadku tych gospodarstw wynosi do 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO.

Kwoty dofinansowania nie uległy zmianie i nadal zależną od posiadanej powierzchni UR w ha):

 1. do 300 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni do 25,00 ha UR,

 2. do 200 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 25,01– 50,00 ha,

 3. do 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 50,01 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Dofinansowanie na nawóz wapniowy (wapno nawozowe lub środek wapnujący) można uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej.

Jeśli kwota wyliczona jest większa niż kwota na fakturze to otrzymamy kwotę z faktury, pamiętając iż:

 • rozliczona może być kwota nie wyższa niż wynikająca z faktury za zakup nawozu wapniowego,

 • w przypadku zakupu nawozu wapniowego w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO lub CaO+MgO wskazanego w zalecanej dawce wapna, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika CaO lub CaO+MgO,

 • zakupiona ilość nawozu wapniowego powyżej zapotrzebowania na CaO lub CaO+MgO nie zostanie dofinansowana,

 • podatnik podatku VAT podaje kwotę netto (wysokość kwoty dofinansowania brutto/1,08), natomiast podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT podaje kwotę brutto,

 • dofinansowanie na nawóz wapniowy (wapno nawozowe lub środek wapnujący) możesz uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej;

   

Nie zapominajmy, że data wysiania nawozu wapniowego musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT.

Dopłata udzielana jest na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie do zakupu wapna udokumentowanego oryginałem opłaconej faktury. Na fakturach jak wcześniej wspomniano należy wskazać typ wapna nawozowego i jego odmianę lub środek wapnujący oraz zawartość czystego składnika CaO lub CaO+ MgO); ( konieczna jest na fakturze adnotacja – zapłacono lub załączenie potwierdzenia dokonania przelewu).

Częstym powodem zwrotu wniosku jako błędnego do wnioskodawcy:

 • są nieprawidłowości w danych podanych w części B.1. wniosku – Dane ewidencyjne wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany podać szczegółowe i zgodne ze stanem faktycznym dane w tej części wniosku.

 • dane wnioskodawcy na wniosku i załącznikach nie są spójne z danymi zawartymi na fakturze;

 • niepoprawny zapis na fakturze nazwy wapna nawozowego lub środka wapnującego określający informacje: typ wapna nawozowego i jego odmianę lub środek wapnujący oraz zawartość czystego składnika CaO lub CaO+ MgO);

 • niepoprawny zapis rachunku bankowego;

 • brak podpisów na dokumentach oraz wypełnianie załączników długopisem – wg procedury wszystkie dokumenty muszą być napisane na komputerze.

   

Wszystkie zmiany dotyczące wniosku, załączników oraz instrukcji na bieżąco zamieszczane są na stronie KSCHR w Warszawie .

Poprawnie wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy wydrukować, opatrzeć czytelnymi podpisami i przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie pod adresem:


Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
ul. Prof. L. Chmaja 3
35-021 Rzeszów

Ryszard Wisz

Dyrektor OSCHR Rzeszów

( opr. na podstawie materiałów KSCHR, OSChR w Rzeszowie,

WFOŚiGW w Rzeszowie).

publikacja: 2023-02-20

Powyższy dokument jest dostępny do pobrania na naszej stronie w wersji pdf.

Do góry

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

W celu zapewnienia najlepszej jakości przeglądania ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”. Korzystając z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikając przycisk „Akceptuję” znajdujący się pod komunikatem, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij