Jesteś tutaj:

Kategoria: Nasze aktualności

Ogólnopolski program wapnowania – aktualny do 31.12.2023 roku

Ogólnopolski program wapnowania – aktualny do 31.12.2023 roku.

Ogólnopolski program wapnowania – aktualny do 31.12.2023 roku.     „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” trwa już od 2019 r. OSCHR w Rzeszowie przyjmuje wnioski na bieżąco. Od 2019 do końca 2022 r. wpłynęło łącznie do OSCHR 4123 wnioski – z czego od 2019 do 2022 roku do WFOŚIGW w Rzeszowie w zostało przekazanych 2986 poprawnych wniosków. Powierzchnia gruntów ujęta do wapnowania w/w programie to 11 411,99 ha woj. podkarpackiego.

Wypłaty środków beneficjentom programu dokonuje WFOŚiGW w Rzeszowie.

   Pragniemy poinformować, że OSCHR w Rzeszowie wnioski przyjmuje w trybie ciągłym – weryfikując i przekazując je do WFOŚiGW w Rzeszowie (wnioski mają status oczekujących na wypłatę). Ważne, aby pamiętać, iż wnioski przyjmowane będą w OSCHR w Rzeszowie do końca 2023 roku natomiast okres kwalifikowalności kosztów jest do 31.10.2023 ( ważna jest data wystawienia faktury).

   Informacje niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku znajdziemy na stronie www.schr.gov.pl w zakładce „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” czyli:

 • Wniosek wraz z instrukcją wypełniania

  Należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i złożyć w oznaczonych polach czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku.

 • Załączniki do wniosku i instrukcje ich wypełniania

Załączniki de-minimis – wypełnione elektronicznie – jeśli wnioskodawca uzyskał pomoc de-minimis w ostatnich latach 2023, 2022, 2021 – należy dołączyć kopie decyzji potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 • Oświadczenie RODO dla OSChR;

 • Oświadczenie PWG;

 • Zalecana dawka wapna na podstawie aktualnych badań gleby.

   

Pamiętajmy!!!!!!!!

 1. dane na fakturze muszą być spójne z danymi podanymi we wniosku
  i załącznikach.
  Dopilnuj, aby na fakturze za zakupiony nawóz wapniowy lub środek wapnujący znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego nawozu wapniowego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak poniżej przedstawiono w przykładach)

 2. do poprawnego wyliczenia kwoty dofinansowania należy użyć Kalkulatora, który umieszczony jest na stronie www.schr.gov.pl w zakładce „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Wniosek Ogólny;

 3. do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5.

W 2022 roku nastąpiła zmiana w programie – gospodarstwa posiadające powyżej 75 ha użytków rolnych mogą ubiegać się w ciągu 1 roku kalendarzowego
o dofinansowanie maksymalnie do 75 ha użytków rolnych.

Kwota dofinansowania w przypadku tych gospodarstw wynosi do 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO.

Kwoty dofinansowania nie uległy zmianie i nadal zależną od posiadanej powierzchni UR w ha):

 1. do 300 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni do 25,00 ha UR,

 2. do 200 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 25,01– 50,00 ha,

 3. do 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 50,01 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Dofinansowanie na nawóz wapniowy (wapno nawozowe lub środek wapnujący) można uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej.

Jeśli kwota wyliczona jest większa niż kwota na fakturze to otrzymamy kwotę z faktury, pamiętając iż:

 • rozliczona może być kwota nie wyższa niż wynikająca z faktury za zakup nawozu wapniowego,

 • w przypadku zakupu nawozu wapniowego w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO lub CaO+MgO wskazanego w zalecanej dawce wapna, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika CaO lub CaO+MgO,

 • zakupiona ilość nawozu wapniowego powyżej zapotrzebowania na CaO lub CaO+MgO nie zostanie dofinansowana,

 • podatnik podatku VAT podaje kwotę netto (wysokość kwoty dofinansowania brutto/1,08), natomiast podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT podaje kwotę brutto,

 • dofinansowanie na nawóz wapniowy (wapno nawozowe lub środek wapnujący) możesz uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej;

   

Nie zapominajmy, że data wysiania nawozu wapniowego musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT.

Dopłata udzielana jest na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie do zakupu wapna udokumentowanego oryginałem opłaconej faktury. Na fakturach jak wcześniej wspomniano należy wskazać typ wapna nawozowego i jego odmianę lub środek wapnujący oraz zawartość czystego składnika CaO lub CaO+ MgO); ( konieczna jest na fakturze adnotacja – zapłacono lub załączenie potwierdzenia dokonania przelewu).

Częstym powodem zwrotu wniosku jako błędnego do wnioskodawcy:

 • są nieprawidłowości w danych podanych w części B.1. wniosku – Dane ewidencyjne wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany podać szczegółowe i zgodne ze stanem faktycznym dane w tej części wniosku.

 • dane wnioskodawcy na wniosku i załącznikach nie są spójne z danymi zawartymi na fakturze;

 • niepoprawny zapis na fakturze nazwy wapna nawozowego lub środka wapnującego określający informacje: typ wapna nawozowego i jego odmianę lub środek wapnujący oraz zawartość czystego składnika CaO lub CaO+ MgO);

 • niepoprawny zapis rachunku bankowego;

 • brak podpisów na dokumentach oraz wypełnianie załączników długopisem – wg procedury wszystkie dokumenty muszą być napisane na komputerze.

   

Wszystkie zmiany dotyczące wniosku, załączników oraz instrukcji na bieżąco zamieszczane są na stronie KSCHR w Warszawie .

Poprawnie wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy wydrukować, opatrzeć czytelnymi podpisami i przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie pod adresem:


Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
ul. Prof. L. Chmaja 3
35-021 Rzeszów

Ryszard Wisz

Dyrektor OSCHR Rzeszów

( opr. na podstawie materiałów KSCHR, OSChR w Rzeszowie,

WFOŚiGW w Rzeszowie).

publikacja: 2023-02-20

Powyższy dokument jest dostępny do pobrania na naszej stronie w wersji pdf.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów
będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie dotyczy zakupu wapna lub środka wapnującego dokonanego po dniu 01.06.2019 r.
Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
 2. Opłacona Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,
 4. Kopie decyzji o uzyskanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie – jeśli dotyczy,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
 6. Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.
należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
 
Regulamin naboru wniosków dostępny jest pod poniższym odnośnikiem lub w dziale Pobieranie

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

W godzinach od 700 do 1500

publikacja: 2022-04-20

Od stycznia 2022 akceptujemy płatności kartą

   Od stycznia 2022 akceptujemy płatności kartą

 W naszej placówce przyjmujemy płatności bezgotówkowe.

      W trosce o nasze wspólne bezbieczeństwo jak również o wygodę naszych klientów uruchomiliśmy możliwość płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych. Płatności można dokonać w punkcie obsługi Klienta.

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

W godzinach od 700 do 1500

.

publikacja: 2022-01-26

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),
Okres gwarancji:
kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna
Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.
Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/

publikacja: 2020-11-06

Informacja dla klientów OSCHR w Rzeszowie

Informacja dla klientów OSCHR w Rzeszowie

   OSCHR w Rzeszowie informuje, że cena podstawowej analizy PH, fosfor, potas, magnez dla upraw rolniczych wynosi 13,12 zł brutto + zalecana dawka wapna 2,13 zł = 15,25 zł brutto.

   Płatności można dokonać gotówką w siedzibie stacji lub przelewem na poniższe konto bankowe:

      NBP O.O. Rzeszów 35 1010 1528 0009 6722 3100 0000

  

   Tylko prawidłowe pobranie próbek gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników badań. Jeśli masz wątpliwości, niejasności jak poprawnie pobrać próbkę – zadzwoń, zapytaj pracownika stacji.

publikacja: 2020-11-06

Zakwaszenie gleb problemem podkarpackiego rolnictwa

Zakwaszenie gleb problemem podkarpackiego rolnictwa

   Choć województwo podkarpackie dysponuje „czystymi ekologicznie” glebami o stosunkowo wysokim potencjale produkcyjnym i korzystnymi warunkami klimatycznymi, rolnicy w pełni nie mogą skorzystać z tych darów natury.Problemem jest nadmierne zakwaszenie, które wpływając negatywnie na właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne gleby obniża wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Z badań Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie wykonanych w latach 2004 – 2007 wynika, że ok. 70 % użytkowanych rolniczo gleb charakteryzuje się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem i wymaga niemal natychmiastowego wapnowania. Największy odsetek gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych stwierdzono na terenie powiatów : kolbuszowskiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego ( 80 – 100% UR ).

Graficznie stopień zakwaszenia i potrzeby wapnowania ilustrują zamieszczone poniżej mapki.

publikacja: 2020-07-21

Pora sprawdzić parametry agrochemiczne gleby

Pora sprawdzić parametry agrochemiczne gleby

     W okresie kiedy rośliny są w pełni wegetacji i z zadowoleniem patrzymy na efekt naszego wysiłku musimy podjąć pierwsze działania związane z przyszłymi zasiewami. Należy bezwzględnie sprawdzić odczyn i zasobność gleby szczególnie na tych stanowiskach gdzie zamierzamy siać rzepak, pszenicę, buraki i inne rośliny wrażliwe na zakwaszenie gleby. Wiedzę o właściwościach naszej gleby może zapewnić nam analiza. Aby ją wykonać należy samemu dostarczyć próbki do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie lub skontaktować się ze specjalistą terenowym Stacji. Próby do badań należy pobrać i dostarczyć do OSChR ze stosownym wyprzedzeniem, aby po uzyskaniu wyników analiz zdążyć z ewentualnym wapnowaniem i właściwym przygotowaniem stanowiska.

publikacja: 2020-07-18

Do góry

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

W celu zapewnienia najlepszej jakości przeglądania ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”. Korzystając z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikając przycisk „Akceptuję” znajdujący się pod komunikatem, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij